13 – 14 septembrie 2018

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INTERNAŢIONALĂ
„DEZVOLTAREA INOVATIVĂ, COLABORATIVĂ, INCLUZIVĂ A COOPERATIVELOR: TEORIE, PRACTICĂ, PERSPECTIVE

Organizarea conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective” este prilejuită aniversărilor de 150 de ani ai mişcării cooperatiste din Republica Moldova, a 100 de ani de educaţie cooperatistă, a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova.

Cooperativele exercită un rol important în societatea contemporană datorită impactului pe care îl au asupra dezvoltării socio-economice în orice ţară. Cooperativele reprezintă un model dual bazat pe o componentă economică şi una socială, devenind actori-cheie ai economiei sociale. Pe acest motiv Rezoluţia ONU din 2001 „Cooperativele în cadrul dezvoltării umane”, Recomandarea nr. 193 din 20 iunie 2002 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind promovarea cooperativelor, precum şi politicile europene (Comunicatul Comisiei Europene „Promovarea Societăţilor Cooperative în Europa” din 23 februarie 2004; Rezoluţia Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la „Contribuţia cooperativelor la depăşirea crizei” ş.a. orientează spre susţinerea acestei forme de activitate şi încurajează guvernele, mediul academic şi de cercetare să contribuie la dezvoltarea cooperativelor prin îmbunătăţirea legislaţiei, identificarea şi implementarea formelor inovative de cooperative şi activitate cooperatistă, promovarea educaţiei în domeniu în baza principiilor şi bunelor practici internaţionale. Datorită importanţei cooperativelor ONU a proclamat anul 2012 ca fiind Anul Internaţional al Cooperativelor.

Dezvoltarea sectorului cooperativelor este în continuă creştere şi extensie. Cooperativele asociază cca un miliard de membri, fiecare al şaselea locuitor al Terrei fiind membru al unui sau altui tip de cooperative. Conform datelor ACI în activitatea cooperativelor sunt antrenate cca 250 milioane de angajaţi. În cadrul ţărilor G20 numărul persoanelor ce activează în cooperative constituie 12% din numărul total al angajaţilor.

Cooperativele la fel devin din ce în ce mai importante şi în Uniunea Europeană, unde există cca 176 000 de întreprinderi cooperative deţinute de 141 de milioane de membri. Cooperativele Europei asigură locuri de muncă pentru 4,7 milioane de persoane şi contribuie, în medie, cu cca 5 % la formarea PIB-ului fiecărui stat membru.

Cooperativelor le revine un rol distinct în realizarea politicilor economice şi sociale naţionale în valorificarea priorităţilor/obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020: 7 soluţii pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei”; altor documente de politici.

În Republica Moldova sunt înregistrate 3803 de cooperative (la 01.01.2018), ce constituie 2,2% din numărul total de agenţi economici înregistraţi în ţară. Segmentul cel mai relevant este cel al cooperativelor de consum. Dezvoltarea cooperativelor în ţară înscrie un ritm mai lent în raport cu progresele înregistrate pe plan internaţional şi cel european, la particular. În acest context impulsionarea dezvoltării cooperativelor a devenit imperativă având în vedere contribuţia pe care acestea le pot aduce evoluţiei societăţii, realizării politicilor economico-sociale de dezvoltare a republicii.

 Obiectivele conferinței:

  • promovarea în Republica Moldova a politicilor internaţionale, inclusiv a celor europene de susţinere a capacităţilor, modernizarea sectorului cooperativelor din ţară în acord cu priorităţilor  acestor politici;
  • prezentarea situaţiei în domeniul sectorului cooperativelor în Republica Moldova, a provocărilor problemelor cu care se confruntă acest sector şi identificarea unor soluţii de depăşire a acestora;
  • reliefarea direcţiilor şi soluţiilor inovative de dezvoltare a cooperativelor, de guvernare şi organizare a acestora, a politicilor şi strategiilor de inovare, de perfecţionare a legislaţiei în domeniu;
  • identificarea noilor posibilităţi de cooperare a cooperativelor (clustere, consorţii, reţele etc.) şi a beneficiilor ce le oferă acestea;
  • descoperirea noilor oportunităţi în dezvoltarea cooperativelor în baza experienţei internaţionale şi transferul bunelor practici comunitare către sectorul cooperatist din Republica Moldova;
  • promovarea valorilor cooperatiste şi a sistemului cooperatist naţional în context global;
  • facilitarea implementării soluţiilor inovative şi a practicilor internaţionale, în special a celor europene, în activitatea cooperativelor din ţară;
  • dinamizarea cercetării – dezvoltării în domeniul cooperativelor, cooperarea internaţională în domeniu;
  • implementarea inovaţiilor în procesul educaţional (formare iniţială şi continuă) şi educarea tinerilor în spiritul valorilor şi principiilor cooperatiste internaţionale;
  • crearea unei platforme de colaborare eficientă dintre tinerii cercetători, savanţi preocupaţi de tematica manifestării ştiinţifice, din cadrul instituţiilor din ţară şi de peste hotare, mediul de afaceri, autorităţile publice centrale şi locale.

 În cadrul conferinţei vor fi puse în dezbateri aspecte ce vizează situaţia actuală şi tendinţele de dezvoltare a cooperativelor în Republica Moldova şi pe plan internaţional, provocările cu care se confruntă acest sector; vor fi identificate soluţii inovative, colaborative, incluzive de dezvoltare a cooperativelor derivate din strategiile, conceptele moderne şi practicile benefice internaţionale şi europene, la particular. În acest sens, forumul ştiinţific va reuni pe o platformă eficientă, autorităţi publice, mediul academic, mediul de afaceri, tineri cercetători, alte părţi interesate.


Limbile oficiale ale conferinței: Română, Engleză, Rusă.

Invitație

conference.uccm.md